benedire v.         anche rebbinidì
«...Eh, fiju meu…vistu come ve vau ‘e cóse, sarrà mejo che ve  jate a fà rebbinidì! – Eh, figlio  mio, visto come vi vanno le cose, sarà il caso farvi ribenedire!»