abituare v.   «‘nce fà casu, è monellu…s’à da bituà. – non farci caso, è bambino… si deve abituare.»