1. bidone  s.m.  «che u pòzzo pià ll’u bidó pe’ l’acqua? – lo posso prendere quel bidone per l’acqua?»
«perchè n’u levi ssu bidó de machina? – perché non togli quel bidone di macchina?»
2. raggiro  s.m.     3. ciccione-a  s.m  e  f.