Eccessivamente ingenuo, sempliciotto     «Tu stà a crede a quillu…Ih! Poru cazzumattu: quillu te fa crede che Cristo s’è mórtu de friddu! – Tu credi a quello…Ih! Povero sempliciotto: quello è capace di convecerti che Cristo sia morto di freddo!»