1. carnevale  s.m.  « A carnavale ‘gni scherzo vale! – A carnevale ogni scherzo vale!»
2. pagliacciata s.f.  3. pagliaccio s.m.   «Minu male! È rrivatu ‘n’aru carnavale, cucì semo tutti! – Finalmente! È arrivato un altro pagliaccio, così siamo tutti!»