1. diminuire  v. « “Ah sì bravu! Com’è che a me m’o mittisti 70 euri e a Franciscu je l’ha missu 65?”-Perché u prezzu è calatu. – /Ah sei bravo! Perché a me lo mettesti 70 euro e a Francesco 65? “Perche è diminuito!”», 2. discendere v.   «Giuvà, cala che t’hó da parlà! – Giovanni scendi che ti devo parlare!»