1. gesto s.m. 2. attitudine s.f. 3. documento s.m ‘♠. nzarrà pe me, ma l’attu è brutu ‘; non o vidi che non ce tè l’attu
dimà tocca iì dau notaru pé firmà l’attu’