lesso  agg. e  s.m.   aggettivo: A me non me piace ó pesce allissu; sostantivo: Óggi, appréssu, m’hó magnatu l’allissu.
♠ beat’issu cóttu allissu!