lesso agg. e s. aggettivo: A me non me piace ó pesce allissu sostantivo: Óggi, appréssu, m’hó magnatu l’allissu.
♠ beat’issu cóttu allissu!