accanto  avv.
quillu me stea accóstu” prep.♥ è sempre seguito da a : “Tè a terra accóstu a me”.